مقررات صادرات ، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد در خصوص حمل کالای تجاری و صنعتی


مقررات صادرات ، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری ، صنعتی جمهوری اسلامی ایران

فصل اولتعاریف

ماده۱ – در این تصویب نامه ویژه های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می روند:

منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاریصنعتی است که به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند.

قانون: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاریصنعتی جمهوری اسلامی ایرانمصوب ۱۳۷۲ – و سایر قوانینی

که در این زمینه در آینده تصویب خواهد شد.

قلمرو گمرکی: کشور جمهوری اسلامی ایران، آبهای سرزمینی و حریم هوایی آن است که در آنجا قوانین گمرکی و

صادرات و واردات کشور به طور کامل اجر امی شود.

شورای عالی: شورای عالی مناطق آزاد تجاریصنعتی جمهوری اسلامی ایران، سازمان: سازمان هر منطقه آزاد

تجاریصنعتی.

عوارض بندری و فرودگاهی: وجوهی است که سازمان در قبال ارائه تسهیلات بندری و فرودگاهی برای حمل و نقل

دریایی، هوایی و تردد هواپیما از صاحبان کالا و یا مؤسسات حمل و نقل هوایی دریافت می کند.

هزینه های خدماتی: وجوهی است که بابت خدمات انبارداری، تخلیه، باربری، بارگیری، صفافی، خن کاری، خدمات

فوق العاده، آزمایش و تعرفه بندی، صدور گواهی مبدا و خدمات دیگری که هنگام صادرات، واردات قطعی و موقت،

ترانزیت، ترانس شیپ و مرجوع کردن ( اعاده به خارج) کالا انجام و توسط سازمان هر منطقه وصول می شود.

ارزش افزوده: مابه التفاوت قیمت کالا، پس از کسر ارزش موادی که در تولید آن به کار رفته است.

ارزش: در خصوص کالای وارده به مناطق آزاد عبارت است از بهای سیف کالا. مقررات صادرات، واردات و امور

گمرکی مناطق آزاد: مقررات است که در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با تصویب شورای عالی و

توسط سازمان در مناطق آزاد اجرا می شود.

گمرک سازمان: واحدی از زیر مجموعه سازمان منطقه می باشد که مجری مقررات صادرات و واردات در هر منطقه

است .اداره گمرک مستقر در منطقه: واحدی از زیر مجموعه گمرک ایران است که مجری مقررات صادرات و واردات

می باشد.

ماده ۵ – ورود کالا به منطقه از راه های زیر مجاز و تابع این مقررات می باشد:

 • ۱-کالاهایی که از خارج یا سایر نقاط کشور و یا دیگر مناطق آزاد تجاریصنعتی کشور، وارد منطقه می شوند،چنانچه از نوع مصالح، ابزار و لوازم ساختمانی برای احداث واحد تولید، تجاری، خدماتی، مسکونی و فعالیت هایزیربنایی ( به استثنای وسایل تزیین و مبل) باشند، یا تشخیص سازمان منطقه و به میزان مورد نیاز از پرداخت

  عوارض بندری و فرودگاهی معاف هستند ولی مشمول پرداخت هزینه های خدماتی می باشند.

 • ۲-ماشین آلات، مواد اولیه، اجزا و قطعات مورد نیاز تولید، تجهیزات و ابزارآلات تولیدی، قطعات یدکیماشین آلات تولیدی وسایل نقلیه سرمایه ای ( به استثنای اتومبیل سواری و قایق تفریحی) از پرداخت عوارضبندری و فرودگاهی معاف، ولی مشمول پرداخت هزینه های خدماتی می باشند.
 • ۳-کالاهایی که از خارج یا سایر مناطق آزاد کشور، ( به استثنای کالاهای موضوع بندهای ۱ و ۲ این ماده) بهمنطقه وارد و ترخیص قطعی می گردند، مشمول پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی می باشند و در صورتی کهکالاهای مذکور صدور مجدد شوند صرفا عوارض بندری و فرودگاهی اخذ شده، قابل استرداد خواهد بود.
 • ۴-ورود کالا به منظور نگهداری امانی در انبارهای زیر کلید منطقه برای مهلت معین مجاز است. انتقال کالاهایمذکور به این انبارها تابع تشریفات ترانزیت داخلی منطقه است و استفاده و نقل و انتقال کالا از این انبارها بدوناطلاع و کسب مجوز یا انجام تشریفات به هر منظور تخلف از این مقررات محسوب می شود.
 • ۵-به استثنای مواردی که سازمان هر منطقه، ترتیب دیگری مقرر دارد، ورود کالا از خارج، سایر مناطق آزادکشو ر ی ا از قلمر و گمرکی ، برا ی عرض ه در نمایشگاه، صادراتمجدد، بسته بندی مجدد، تفکیک، درجه بندی،پاک کردن، مخلوط کردن و عملیات مشابه به صورت موقت و با پرداخت هزینه های خدماتی تحت نظارت سازمان

  هر منطقه مجاز است. استفاده یا فروش این کالاها که از خارج وارد شهد در منطقه بر اساس ارزش کالا هنگام

  ورود به منطقه مشمول پرداخت عوارض بندری و فرودگاهی و انجام تشریفات ترخیص قطعی می باشد.

  تبصرهکالاهایی که به منظور تکمیل یا تعمیر از خارج یا از دیگر مناطق آزاد کشور یا از سار نقاط کشور وارد

  منطقه می شوند به صورت ورود موقت و بر اساس ضوابط منطقه و یا معافیت از عوارض بندری و فرودگاهی ولی با

  پرداخت هزینه های خدماتی مجاز است. مهلت نگهداری این کالاها به صورت موقت در مناطق حداکثر دو سال

  خواهد بود.

 • ۶-ورود و تخلیه کالا در بنادر منطقه که سازمان منطقه، اعلام می دارد، به منظوررانشیبمنت و ترانزیت خارجی، باپرداخت هزینه خدماتی انجام تشریفات مقرر مجاز است.
 • ۷-کلیه کالاهایی که از خارج کشور به مقصد مناطق آزاد یا از مناطق آزاد به مقصد کشورهای خارجی از طریقسرزمین اصلی حمل می شود تابع مقررات و تشریفات ترانزیت خارجی موضوع فصل هفتم آیین نامه اجرایی قانونامور گمرکی بوده و در نهایت سادگی و یا کمترین تشریفات انجام خواهد شد.

  تبصرهترانزیت خارجی کالاهای ممنوعه قانونی مستلزم اخذ مجوز از شورای عالی مناطق آزاد می باشد.

  ماده ۹صدور و خروج کالا از منطقه طبق مقررات و به روش زیر مجاز است:

 • ۱-صدور کالای ساخته شده در منطقه به خارج از کشور یا دیگر مناطق آزاد کشور اعم از آنکه مواد اولیه به کاررفته در آن از داخل کشور و یا از خارج یا از دیگر مناطق کشور تأمین شده باشد مجاز و مستلزم تنظیم اظهارنامهصادراتی به منظور ثبت آماری می باشد.
 • ۲-ورود کالای تولید شده در منطقه به سایر نقاط کشور در حد ارزش افزوده به اضافه ارزش مواد اولیه داخلی بهکار رفته در آن از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشد.
 • ۳-ورود کالاهای خارجی ( اعم از کالای مصرفی، مواد اولیه و ماشین آلات و سایر کالاها) که عینا از منطقه به سایرنقاط کشور ارسال می شود، مجاز است ولی ترخیص آن موکول به رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات ومقررات گمرکی کشور خواهد بود.
 • ۴-صدور کالاهای داخلی از منطقه به خارج کشور که عیناً صادر می شوند موکول به رعایت مقررات عمومیادرات و واردات کشور است.
 • ۵-خروج کالاهایی که از سایر نقاط کشور، به منظور تعمیر یا تکمیل به صورت موقت به منطقه وارد می شوند وپس از تکمیل یا تعمیر به کشور اعاده می شوند مجاز و تابع تشریفات مقرر در قانون امور گمرکی می باشند و بابتارزش دستمزد عملیات تعمیر یا تکمیل از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف بوده ولی قطعات و قسمتها و لوازم

  تعویض یا اضافه شده که منشأ خارجی داشته باشند مشمول حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر اساس مقررات

  عمومی صادرات و واردات کشور می باشند.

 • ۶-اعاده عین کالای وارده خارجی به خارج از کشور یا اعاده کالای وارده از سایر نقاط کشور به داخل کشور، بااجازه سازمان منطقه مجاز است.
 • ۷-خروج موقت کالا از منطقه به منظور تعمیر یا تکمیل در خارج یا در سایر نقاط کشور ( به استثنای کالاهایی که

از سایر نقاط کشور به منطقه وارد شده است.) با مجوز قبلی سازمان مجاز و هنگام بازگشت به منطقه از عوارض

بندری و فرودگاهی معاف است.

تبصرهکمیسیونی مرکب از نمایندگان گمرک ایران، وزارتخانه صنعتی ذیربط و نماینده سازمان مربوط، میزان

ارزش افزوده ایجادشده هر کالا و مواد اولیه داخلی و خارجی به کار رفته در آن را سالانه تعیین می نمایند.

ماده ۱۱ – مسافرانی که از کشورهای خارج یا سایر مناطق، از طریق فرودگاه ها یا بنادر مجاز مستقیماً وارد منطقه

می شوند اعم از ایرانی و یا خارجی مجازند کالا در حدی که جنبه تجاری نداشته باشد ( به استثنای کالای ممنوعه

شرعی و قانونی) به منطقه وارد و با معافیت از عوارض بندری و فرودگاهی ترخیص نمایند.

تبصرهاشخاص حقیقی یا حقوقی که قصد اقامت بیش از یکسال در منطقه را دارند و اقامت آنان به تأیید

سازمان برسد می توانند برای یک بار لوازم خانه و محل کار خود را در حد متعارف و یا معافیت از عوارض بندری و

فرودگاهی به منطقه وارد نمایند.

ماده ۱۶ – مؤسسات حمل و نقل هوایی و دریایی و صاحبان یا دارندگان وسایل نقلیه مکلفند هنگام ورود وسیله

نقلیه به فرودگاه، بندر و یا راه زمینی مجاز یک نسخه فتوکپی یا رونوشت از بارنامه هر قلم از محصولات خود را به

ضمیمه فهرست کل بار به سازمان تسلیم نمایند.

خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *